OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH

W zakresie prowadzenia PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW oferuję:

• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
• ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
• ewidencja wyposażenia;
• prowadzenie rozrachunków Klienta;
• sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z US
• sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego;
• sporządzanie deklaracji INTRASTAT, zgłoszenia SENT etc

W zakresie prowadzenia ewidencji przychodów (RYCZAŁT)
• ewidencja przychodów;
• ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
• ewidencja wyposażenia;
– prowadzenie rozrachunków Klienta
• sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z US
– sporządzanie deklaracji INTRASTAT, zgłoszenia SENT etc

W zakresie prowadzenie ksiąg handlowych (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)
• prowadzenie ksiąg rachunkowych
• opracowywanie zakładowego planu kont;
• opracowywanie polityki rachunkowości;
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
• ewidencja środków trwałych i wartości niemat.i prawnych;
• sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitałach własnych, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa);
• prowadzenie rejestrów podatku VAT;
• sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z US
• sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego;
• sporządzanie deklaracji INTRASTAT, zgłoszenia SENT etc
• obsługa EPU

 

OUTSOURCING USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH

W ramach usługi kompleksowego naliczania płac oferuję:

• comiesięczne naliczanie płac w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Klienta,
• przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, GUS, US, PFRON,
• rozliczanie czasu pracy i absencji,
• rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych,
• przygotowywanie raportów ZUS RMUA,
• sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych i rozliczeń PIT-11, PIT-40, PIT4R,

W ramach kompleksowych usług administracji kadr oferuje:

• prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników;
• prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników;
• prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym: sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, umowy o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy – sporządzanie umów cywilnoprawnych
• prowadzenie dokumentacji BHP (badania okresowe i szkolenia BHP);
• archiwizację dokumentacji pracowniczej byłych pracowników;
• prowadzenie ewidencji czasu pracy;
• przygotowywanie wymaganych deklaracji i dokumentów do ZUS, US, GUS itp.;
• doradztwo kadrowe dla pracowników;
• przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
• elektroniczne akta osobowe;

Pracuję na dokumentacji źródłowej papierowej oraz elektronicznej. Istnieje możliwość pracy „u Klienta”.

Cena ustalana indywidualnie.

Zapraszam do kontaktu oraz współpracy